Strategia

 

Vuonna 2017 Caverion keskittyi konsernin kannattavuuden parantamiseen tähtäävään käänneohjelmaansa sekä uuden strategian laatimiseen. Vuonna 2016 aloitettuja saneeraustoimia jatkettiin, ja ensimmäiset merkit tulosparannuksesta olivat jo nähtävissä. Edellisen strategiakauden päättyminen tarjosi samalla hyvän tilaisuuden analysoida viime vuosina tekemiämme valintoja ja oppia saaduista kokemuksista. Tukeaksemme tuloskäänteen onnistumista teimme myös joitain muutoksia konsernin johtoryhmään ja sen vastuisiin.

Uuden strategiamme laatiminen ja julkaiseminen oli yksi vuoden 2017 tärkeimmistä tapahtumista. Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa yhteensä noin sata ammattilaistamme pohti seitsemässä ryhmässä liiketoimintamme kaikkia keskeisiä osa-alueita. Tämän työn tulokset eli uusi strategia 2018–2020 julkistettiin marraskuussa 2017.

Kunnossa kasvuun 2020


Digitalisaatio mullistaa toimialamme

Uusi strategiamme ”Kunnossa kasvuun” pohjautuu toimialan digitalisoitumiseen. Digitaalinen mullistus hyödyttää Caverionin kaltaisia yrityksiä, jotka ovat jo nyt digitalisaation edelläkävijöitä. Caverionin visiona on olla asiakkaiden, työntekijöiden ja alan kumppaneiden ”ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä”.

Digitalisaation lisäksi olemme määrittäneet kolme muuta megatrendiä, jotka edistävät kysyntää markkinoilla ja tukevat strategiaamme, eli teknologian lisääntyminen, energiatehokkuusja kaupungistuminen. 


Kasvukuntoon pääseminen

Caverionin strategia on kaksivaiheinen. ”Kuntoon”-vaiheessa vuosina 2018–2019 pyrimme parantamaan merkittävästi taloudellisia tuloksiamme selkeiden ja konkreettisten toimien ja välitavoitteiden avulla. Kuntoon päästyämme siirrymme vuosina 2019–2020 ”Kasvuun”-vaiheeseen, jonka päätavoitteena on Palveluiden kasvun vauhdittaminen edelleen. 


Painopisteet (must-wins) strategian onnistumisen tukena

Caverion on valinnut seuraavat neljä painopistettä, jotka ovat strategiamme toteutuksen kannalta kriittisiä: 

  • erinomainen asiakaskokemus
  • parhaat ratkaisut
  • huippusuoritus kaikilla tasoilla
  • voittajajoukkue

 

Taloudelliset tavoitteet vuoden 2020 loppuun asti

  • Kassakonversio = operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / käyttökate > 100 % 
  • Kannattavuus: käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta (ei muutosta)
  • Velkaantuneisuus: nettovelat/käyttökate < 2,5x
  • Kasvu: Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Palveluiden kasvu > markkinakasvu. Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.

Osinkopolitiikka: tavoitteena jakaa vähintään 50 % tilikauden tuloksesta verojen jälkeen, ottaen kuitenkin huomioon kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.

 

Vaiheet vuoteen 2020 astiVaiheet vuoteen 2020

 

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Caverion arvioi, että konsernin liikevaihto laskee edellisvuoteen verrattuna vuonna 2018 (2017: 2 282,8 milj. euroa). Caverion arvioi, että konsernin oikaistu käyttökate yli kaksinkertaistuu vuonna 2018 (2017: 22,3 milj. euroa).

 

Kehitys taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa